Bài 1 Giới thiệu khóa học.mp4 00:03:09 Bài 2 Content marketing là gì.mp4 00:04:07 Bài 3 Vì sao Content Marketing quan trọng.mp4 00:02:29 Bài 4 Phân khúc thị trường.mp4 00:10:48 Bài 5 Các giai đoạn nhận thức.mp4 00:02:31 Bài 6 Tìm hiểu sản phẩm.mp4 00:03:49 Bài 7 Đặt mục tiêu Content Marketing.mp4 00:11:25 Bài 8 Xác định concept.mp4 00:09:50 Bài 9 Xác định dạng nội dung.mp4 00:03:56 Bài 10 Nội dung trên Facebook.mp4 00:12:23 Bài 11 Nội dung trên Website.mp4 00:15:45 Bài 12 Xác định kênh truyền tải.mp4 00:05:43 Bài 13 Tạo lịch trình quản lý nội dung.mp4 00:04:13 Bài 14 Sáng tạo nội dung - Part 1.mp4 00:09:52 Bài 15 Sáng tạo nội dung - Part 2.mp4 00:12:46 Bài 16 Đo lường.mp4 00:03:46